Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Oporów

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Oporów, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Oporów obejmuje następujące instytucje:
1) Gminną Bibliotekę Publiczną w Oporowie,

Rejestr instytucji kultury prowadzi Teresa Pałczyńska Inspektor ds. wojskowych, gospodarki gruntami, oświaty i kultury.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej (wzór wniosku w załączeniu).

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oporów),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (wzory odpisów w załączeniu).

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie (wzór wniosku w załączeniu). Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356; ze zm.).
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).
Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie, Oddział w Oporowie nr konta: 53 9021 1021 0200 5890 2002 0001

1. Rejestr Instytucji Kultury Gminy Oporów

2. Księga rejestrowa instytucji kultury

3. Zarządzenie Nr 147/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Oporów

4. Zarządzenie Nr 146/2013 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 11.02.2021, 14:52
Dokument oglądany razy: 2 284
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 11.02.2021