Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA  

W POWIECIE KUTNOWSKIM  W 2021 ROKU 

Podstawą  prawną  funkcjonowania  systemu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Powiat 

Kutnowski na mocy ww. ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające 

na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym 

mediacji. 

Od  dnia  8  lutego  2021  roku  w  Powiecie  Kutnowskim  funkcjonują  cztery  punkty  świadczące 

nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację. Wcześniej w jednym z punktów świadczona było 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jednakże w związku z rozwiązaniem w dniu 20 stycznia 2021 

roku  umowy  z  fundacją,  która  prowadziła  punkt  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego 

zlokalizowany w Żychlinie, na podstawie art. 11 ust. 12 pkt 2, w nawiązaniu do art. 10 ust. 2 Starosta 

Kutnowski  od dnia 8 lutego br. uruchomił  w Żychlinie punkt  nieodpłatnej  pomocy prawnej,  który 

będzie obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych.  

Termin wizyty dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji  można umawiać 

pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Kutnie  

537 449 098  w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać się drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w: 

1) Starostwie  Powiatowym  w  Kutnie,  ul.  Królowej  Jadwigi  7,  99-300  Kutno,  pokój  nr  50,  

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30 – 12:30 oraz środa w godz. 11:30-15:30 

2) Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kutnie,  ul.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  13,  

99-300 Kutno, pokój nr 5, 

czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 oraz wtorek w godz. 11:30-15:30 

3) Urzędzie Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin 

    czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00 –13:00 , 

  w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają:  

-  adwokaci i mediator wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku oraz  

-  radcowie prawni i mediator wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Warszawie. 

4) Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, 

     czynny: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:30 –12:30 , 

w powyższym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci 

z organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartych konkursów ofert:  

- Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi, Pl. Wolności 8 lok. 1U. 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 

ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z  Zarządzeniem Nr 52/2020 

Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2020 r. r. Starosta Kutnowski z dniem 20 października 

zawiesił do odwołania bezpośrednie udzielanie porad we wszystkich  punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu kutnowskiego. 

 

ISTOTNE ZMIANY: 

1) Od  dnia  18  lutego  2021  roku  następuje  zmiana  numeru  telefonu  do  umawiania  wizyt  

nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowy numer telefonu na wszystkie punkty: 537 449 098 

2) We wszystkich czterech punktach prowadzonych  przez  Powiat Kutnowski  świadczona jest 

nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja. 

3) W związku z istniejącym obecnie zagrożeniem epidemicznym, uproszczone zostały procedury 

postępowania  i  nieodpłatna  pomoc  prawna  do  odwołania  udzielana  jest  wyłącznie  

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail), 

4) Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej w trakcie trwania epidemii 

(a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego)  nie jest zobowiązana do 

złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie  musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu 

innych osób w ciągu ostatniego roku, 

5) Przypomnienie:  

Nieodpłatna  pomoc  prawna  od  dnia  16  maja  2020  r. obejmuje  także  sprawy  związane 

z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  przez osoby  fizyczne  prowadzące  jednoosobową 

działalność  gospodarczą  –  niezatrudniające  innych  osób  w  ciągu  ostatniego  roku.  

Nieodpłatna  pomoc  prawna  skierowana  do  osób  prowadzących  jednoosobową  działalność 

gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 708 ). Przed uzyskaniem pomocy należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy 

de minimis. 

Dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc prawna? 

Z  porad  nieodpłatnej  pomocy prawnej,  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  i  nieodpłatnej 

mediacji może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie o tym, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 

nieodpłatnej  pomocy  prawnej.  W  przypadku  osoby  prowadzącej  jednoosobową  działalność 

gospodarczą należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym 

telefonicznym  umówieniu  terminu  wizyty.  Z  ważnych  powodów  dopuszcza  się  ustalenie  innej 

kolejności  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa 

obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej 

odbywa się poza kolejnością. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz 

osobom  doświadczającym  trudności  w  komunikowaniu  się,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  

19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana 

nieodpłatna  pomoc  prawna  lub  świadczone  nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie,  z  wyłączeniem 

nieodpłatnej  mediacji,  także  poza  punktem  albo  za  pośrednictwem  środków  porozumiewania  

się na odległość. 

 

Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna? 

1)  poinformowanie  osoby  uprawnionej  o  obowiązującym  stanie  prawnym  oraz  przysługujących  jej 

uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach,  w  tym  w  związku  z  toczącym  się 

postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3)  sporządzenie  projektu  pisma  w  sprawach,  o  których  mowa  w  pkt  1  i  2,  z  wyłączeniem  pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4)  nieodpłatną mediację, lub 

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  

z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy  prawnego,  doradcy 

podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowoadministracyjnym  oraz 

poinformowanie  o  kosztach  postępowania  i  ryzyku  finansowym  związanym  ze  skierowaniem 

sprawy na drogę sądową 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

1)  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji 

osoby  uprawnionej,  zmierzające  do  podniesienia  świadomości  tej  osoby  o  przysługujących  jej 

uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach  oraz  wsparcia  w  samodzielnym 

rozwiązywaniu  problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną 

planu działania i pomoc w jego realizacji. 

2)  nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  w  szczególności  porady  dla  osób  zadłużonych  

i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

3)  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

Na czym polega nieodpłatna mediacja?  

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 12 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej  w zależności od bieżącego 

zapotrzebowania  na  nieodpłatną  mediację,  zgłaszanego  przez  osoby  uprawnione,  organizuje  się 

spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji, z tym, że czas trwania jednego spotkania  

z mediatorem  podczas  dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru zaplanowanego  

na ten dzień.  

Nieodpłatna  mediacja  może  być  prowadzona  pomiędzy  stronami  dążącymi  do  polubownego 

rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba 

uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

1)  poinformowanie  osoby  uprawnionej  o  możliwościach  skorzystania  z  polubownych  metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających; 

2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 

3)  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 

4)  przeprowadzenie mediacji; 

5)  udzielenie  pomocy  w  sporządzeniu  do  sądu  wniosku  o  zatwierdzenie  ugody  zawartej  przed 

mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

1)  sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania 

mediacyjnego; 

2)  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

 

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub prowadzi nieodpłatną mediację? 

1) Nieodpłatnej  pomocy  prawnej  udziela  osobiście  adwokat  lub  radca  prawny,  a  w  szczególnie 

uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. 

2) Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania 

dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

3) Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna 

pomoc prawna, na obszarze powiatu. 

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu. 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, uzyskania świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji moją możliwość wyrażenia anonimowej opinii 

o udzielonej pomocy: 

1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej 

urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

2) w dowolnym terminie: telefonicznie pod nr 537 449 098, 

lub listownie wysyłając na adres: 

Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.  

Bieżące  informacje  na  temat  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  świadczenia  nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego znajdują się na stronach: 

1) Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/  

2) Komunikat w związku z opracowaniem Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom 

fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób 

w ciągu ostatniego roku - jako pomocy de minimis :  

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-

opracowaniem-instrukcji.html  

3) Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie: 

https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/menu/69  

                                 Z up. Starosty Kutnowskiego 

                                    Dariusz Jabłoński


Załączniki:
  1. Lista nieodpłatnego poradnictwa prawnego - luty 2022 (09.02.2022, 09:45) - pobrań: 616
  2. Harmonogram na 2022 rok (19.01.2022, 08:51) - pobrań: 574
  3. Lista nieodpłatnego poradnictwa prawnego (31.03.2021, 07:59) - pobrań: 922
  4. Harmonogram na 2021 rok (18.02.2021, 08:04) - pobrań: 838
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 18.02.2021, 08:02
Dokument oglądany razy: 4 251
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 18.02.2021