RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2017

 

Uchwała Nr XXXIX/171/2017 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018-2021r

Uchwała Nr XXXIX/170/2017 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/169/2017 28 grudnia 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXXIX/168/2017 28 grudnia 2017
w sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok

Uchwała Nr XXXIX/167/2017 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Uchwała Nr XXXIX/166/2017 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.
Uchwała Nr XXXVII/165/2017 22 listopada 2017
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała Nr XXXVII/164/2017 22 listopada 2017
sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXXVII/163/2017 22 listopada 2017
sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok
Uchwała Nr XXXVII/162/2017 22 listopada 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Oporów.

Uchwała Nr XXXVII/161/2017 7 listopada 2017
w sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok

Uchwała Nr XXXVII/160/2017 7 listopada 2017
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała Nr XXXVI/159/2017 2 listopada 2017
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Oporów.
Uchwała Nr XXXV/158/2017
25 października 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
Uchwała Nr XXXV/157/2017
25 października 2017 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Oporów
Uchwała Nr XXXV/156/2017
25 października 2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Oporów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Uchwała Nr XXXV/155/2017
25 października 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu
Uchwała Nr XXXV/154/2017
25 października 2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie.
Uchwała Nr XXXV/153/2017
25 października 2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.
Uchwała Nr XXXV/152/2017
25 października 2017 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXXV/151/2017
25 października 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr III /9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Uchwała Nr XXXV/150/2017
25 października 2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok.
Uchwała Nr XXXIV/149/2017
6 września 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2017-2020.
Uchwała Nr XXXIV/148/2017
6 września 2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok.
Uchwała Nr XXXIV/147/2017
6 września 2017 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Uchwała Nr XXXIII/146/2017
28 lipca 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie.
Uchwała Nr XXXIII/145/2017
28 lipca 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/142/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Uchwała Nr XXXII/144/2017
30 czerwca 2017 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała Nr XXXI/143/2017
27 czerwca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2017-2020.
Uchwała Nr XXXI/142/2017
27 czerwca 2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Uchwała Nr XXXI/141/2017
27 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXXI/140/2017
27 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
Uchwała Nr XXXI/139/2017
27 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXI/138/2017
27 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXI/137/2017
27 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
Uchwała Nr XXVIII/136/2017
9 czerwca 2017
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XXVIII/135/2017
29 maja 2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Uchwała Nr XXVIII/134/2017
29 maja 2017 w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie, znajdującej się w Mnichu – Ośrodku.
Uchwała Nr XXVIII/133/2017
11 maja 2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 5 maja 2017r., PNIK-I4131.354.2017.
Uchwała Nr XXVIII/132/2017
11 maja 2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Oporów, Rady Gminy Oporów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Uchwała Nr XXVIII/131/2017
11 maja 2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVIII/130/2017 z dnia 11 maja 2017

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
Data wejścia w życie: Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Uchwała Nr XXVII/129/2017 21 kwietnia 2017
w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie

Uchwała Nr XXVII/128/2017 21 kwietnia 2017
w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Oporowie

Uchwała Nr XXVII/127/2017 21 kwietnia 2017
w sprawie dokonywania zmian w budżecie
Uchwała Nr XXVI/126/2017 31 marca 2017
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r., PNK-I.4131.193.2017
Uchwała Nr XXVI/125/2017 31 marca 2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXVI/124/2017 31 marca 2017
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XXV/123/2017 17 marca 2017
w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 06 marca 2017 r. ŁKO.WNP.540.50.2017.ES.
Uchwała Nr XXV/122/2017 17 marca 2017
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2017 roku”.
Uchwała Nr XXV/121/2017 17 marca 2017
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 – 2022.
Uchwała Nr XXV/120/2017 17 marca 2017
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr XXV/119/2017 17 marca 2017
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr XXIV/118/2017 15 lutego 2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Oporów
Uchwała Nr XXIV/117/2017 15 lutego 2017
w sprawie wyrażenia zgody na propozycje Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczącą zapisu urzędowych nazw miejscowości.
Uchwała Nr XXIV/116/2017 15 lutego 2017
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
Uchwała Nr XXIV/115/2017 15 lutego 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Oporowie im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Oporowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Oporowie oraz Publiczne Gimnazjum w Oporowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Oporowie z oddziałem przedszkolnym
Uchwała Nr XXIV/114/2017 15 lutego 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym
Uchwała Nr XXIV/113/2017 15 lutego 2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.05.2017
Dokument oglądany razy: 1 128