RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2016

Uchwała Nr XXIII/112/2016 29 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
Uchwała Nr XXIII/111/2016 29 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2017-2020r.
Uchwała Nr XXIII/110/2016 29 grudnia 2016
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr XXIII/109/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/103/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 25 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/108/2016 29 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.
Uchwała Nr XXIII/107/2016 29 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”.
Uchwała Nr XXII /106/2016 25 listopada 2016
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu suszy w rolnictwie na terenie Gminy Oporów.
Uchwała Nr XXII /105/2016 25 listopada 2016
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała Nr XXII /104/2016 25 listopada 2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Uchwała Nr XXII /103/2016 25 listopada 2016
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXII /102/2016 25 listopada 2016
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
Uchwała Nr XXII /101/2016 25 listopada 2016
w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXII /100/2016 25 listopada 2016
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/62/2016 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XXII /99/2016 25 listopada 2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała Nr XXII /98/2016 25 listopada 2016
w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie znajdującej się w Mnichu-Ośrodku
Uchwała Nr XXII /97/2016 25 listopada 2016
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Oporów.
Uchwała Nr XXII /96/2016 25 listopada 2016
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Oporowie
Uchwała Nr XXI /95/2016 26 października 2016
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/62/2016 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XXI /94/2016 26 października 2016
w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020
Uchwała Nr XXI /93/2016 26 października 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/40/2011 z dnia 26 października 2011r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Uchwała Nr XXI /92/2016 26 października 2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Oporów”.
Uchwała Nr XXI /91/2016 26 października 2016
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oporów
Uchwała Nr XX /90/2016 21 września 2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018
Uchwała Nr XX /89/2016 21 września 2016
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/62/2016 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XIX/88/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 - 2022"
Uchwała Nr XIX/87/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr Xii/62/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XIX/86/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie.
Uchwała Nr XVIII/85/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oporów.
Uchwała Nr XVIII/84/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za rok 2015.
Uchwała Nr XVIII/83/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Uchwała Nr XVIII/82/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Uchwała Nr XVII/81/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2016r.
Uchwała Nr XVII/80/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Oporów
Uchwała Nr XVII/79/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XVII/78/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/155/2006r z dnia 23 marca 2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwała Nr XVII/77/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2016-2019.
Uchwała Nr XVII/76/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie  dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmianu Uchwały Nr XOO/62/2016  z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XVI/75/2016 z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 02 marca 2016r.,
Uchwała Nr XVI/74/2016 z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XII/62/2016  z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XVI/73/2016 z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Świechów” (osada) na „Świechów-Parcel” (osada), „Pobórz” (kolonia) na „Kolonia-Pobórz” (kolonia), „Oporów- Kolonia” na „Kolonia –Oporów”, „Mnich-Kolonia” na „Kolonia- Mnich”.
Uchwała Nr XVI/72/2016 z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2016 roku”.
UCHWAŁA NR XVI/71/2016 z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów dla obszaru obejmującego części sołectw: Skórzewa, Stanisławów, Mnich-Ośrodek, Jurków Drugi, Kurów-Wieś, Janów, Jastrzębia, Świechów, Wola Owsiana, Golędzkie, Kamienna, Wola Prosperowa, Szczyt, Podgajew, Mnich-Południe, Samogoszcz, Wólka - Lizigódź w gminie Oporów
Uchwała Nr XVI/70/2016 z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie stwierdzenia nienaruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części sołectw: Skórzewa, Stanisławów, Mnich-Ośrodek, Jurków Drugi, Kurów-Wieś, Janów, Jastrzębia, Świechów, Wola Owsiana, Golędzkie, Kamienna, Wola Prosperowa, Szczyt, Podgajew, Mnich-Południe, Samogoszcz, Wólka-Lizigódź w gminie Oporów ustaleń zawartych w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów zatwierdzonej Uchwałą Nr XXII/89/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 10 października 2012 r.
Uchwała Nr XV/69/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Oporów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowyc.
Uchwała Nr XV/68/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia na terenie gminy Oporów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr XV/67/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Oporów.
Uchwała Nr XV/66/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr XIII/64/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały XII/60/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szczycie oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Szczycie wchodzącego w jego skład.
Uchwała Nr XIV/65/2016 z dnia 12 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego

Uchwała Nr XII/63/2016 z dnia 14 stycznia 2016
w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów”.

Uchwała Nr XII/62/2016 z dnia 14 stycznia 2016

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/61/2016 z dnia 14 stycznia 2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2016 - 2019.

Uchwała Nr XII/60/2016 z dnia 14 stycznia 2016

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Szczycie oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Szczycie wchodzącego w jego skład.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.05.2017
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 01.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 250