RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.11.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: błąd

Uchwały 2014

Uchwała Nr XLII/180/2014 30 listopada 2014r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLII/179/2014 30 listopada 2014r
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
Uchwała Nr XLII/178/2014 30 listopada 2014r
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XLI/177/2014 20 sierpnia 2014
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XLI/176/2014 20 sierpnia 2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Oporów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XLI/175/2014 20 sierpnia 2014
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Oporów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XL/174/2014 24 lipca 2014
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIX/173/2014 25 czerwca 2014
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Uchwała Nr XXXIX/172/2014 25 czerwca 2014
w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Kutnowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXXIX/171/2014 25 czerwca 2014
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 Rady Gminy Oporów z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/170/2014 25 czerwca 2014
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za za rok 2013
Uchwała Nr XXXIX/169/2014 25 czerwca 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r
Uchwała Nr XXXIX/168/2014 25 czerwca 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r
Uchwała Nr XXXVIII/167/2014 21 maja 2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2014 - 2017
Uchwała Nr XXXVIII/166/2014 21 maja 2014
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXVII/165/2014 30 kwietnia 2014
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XXXVII/164/2014 30 kwietnia 2014
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/142/2013 Rady Gminy Oporów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw: Skórzewa, Stanisławów, Mnich-Ośrodek, Jurków Drugi, Kurów-Wieś, Janów, Jastrzębia, Świechów, Wola Owsiana, Golędzkie, Kamienna, Wola Prosperowa, Szczyt, Podgajew, Mnich Południe, Oporów, Samogoszcz, Wólka-Lizigódź w Gminie Oporów
Uchwała Nr XXXVII/163/2014 30 kwietnia 2014
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXXVII/162/2014 30 kwietnia 2014
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 z dnia 22 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/161/2014 19 marca 2014
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXXVI/160/2014 19 marca 2014
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXXVI/159/2014 19 marca 2014
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
Uchwała Nr XXXVI/158/2014 19 marca 2014
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporów w roku 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki
Uchwała Nr XXXVI/157/2014 19 marca 2014
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/148/2014 z dnia 28 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
Uchwała Nr XXXVI/156/2014 19 marca 2014
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2014 roku”
Uchwała Nr XXXVI/155/2014 19 marca 2014
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym.
Uchwała Nr XXXV/154/2014 22 stycznia 2014
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących dodatku energetycznego
Uchwała Nr XXXV/153/2014 22 stycznia 2014
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-003/13 pn. „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Oporów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr XXXV/152/2014 22 stycznia 2014
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Oporów
Uchwała Nr XXXV/151/2014 22 stycznia 2014
w sprawie ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia inkasentom zobowiązań podatkowych
Uchwała Nr XXXV/150/2014 22 stycznia 2014
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXV/149/2014 22 stycznia 2014
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXXV/148/2014 22 stycznia 2014
w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
Uchwała Nr XXXV/147/2014 22 stycznia 2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2014 - 2017Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.11.2014
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 18.06.2014
Dokument oglądany razy: 1 363