RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2008

UCHWAŁA Nr XXVIII /115 /2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA Nr XXVIII / 114/2008 RADY GMINY OPORÓW
z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/107/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVIII/113/2008 RADY GMINY OPORÓW
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr XXVII/112/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 4 grudnia 2008 w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Oporów w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" oraz udzielenia rekomendacji osobie fizycznej na członka zwyczajnego Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin ,,CENTRUM"

Uchwała Nr XXVII/111/2008Rady Gminy Oporów z dnia 4 grudnia 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/147/2006 Rady Gminy Oporów z dnia 17 lutego 2006 w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" i przyjęcia Statutu

UCHWAŁA Nr XXVII / 110/2008 RADY GMINY OPORÓW
z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII/64/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie budzetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XXVII/109/ 2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA Nr XXVII/108/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 roku. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA Nr XXVII/ 107/ 2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXVII/ 106 / 2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXVII/ 105/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR XXVII/104/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 74/XIX/96 Rady Gminy w Oporowie z dnia 5 lipca 1996 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XXVI 1/103/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie: podjęcia działań zmierzających do połączenia Szkoty Podstawowej w Szczycie wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Szczycie i Publicznego Gimnazjum w Szczycie w Zespół Szkół w Szczycie oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szczycie

UCHWAŁA Nr XXVI/ 102/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 17 października 2008r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu u z tymi zwierzętami na terenie gminy Oporów.

Uchwała Nr XXVI/101/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 17 października 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu

UCHWAŁA Nr XXVI / 100 / 2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 17 października 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII / 64 / 2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVI/99/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 17 października 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/155/2006
Rady Gminy Oporow z dnia 23 marca 2006r w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Oporowie

UCHWAŁA Nr XXV / 98 / 2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 września 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII / 64 /2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008

UCHWAŁA NR XXV/97/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 września 2008r w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół w Oporowie

UCHWAŁA NR XXIV/96/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Oporów oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

UCHWAŁA Nr XXIV / 95 / 2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII / 64 /2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XXIV/94//2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/ 88/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 9 czerwca 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów.

UCHWAŁA Nr XXIII / 93/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII / 64 /2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie budzetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXIII/92/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie: podjęcia działań zmierzających do ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Oporów oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

UCHWAŁA NR XXIII/91/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 37/VI/99 Rady Gminy w Oporowie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Oporów

UCHWAŁA NR XXIII/90/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opiaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Oporów.

UCHWAŁA Nr XXII/89/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII/64/ 2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XXI/ 88/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Oporów

UCHWAŁA Nr XXI/87/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII / 64 /2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XXI / 86/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Łodzi.

UCHWAŁA Nr XXI/85/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w
Łodzi na zdanie inwestycyjne realizowane w 2008 roku.

UCHWAŁA NR XXI/84/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9
czerwca 2008 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Oporowie

UCHWAŁA NR XXI/83/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Oporów

UCHWAŁA NR XXI/82/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 35/VI/99 Rady Gminy w Oporowie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Oporowie

UCHWAŁA NR XXI/81/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie: określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Szczycie

UCHWAŁA NR XXI/80/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 36A/I/99 Rady Gminy w Oporowie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Oporowie

UCHWAŁA NR XXI/79/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie: nadania statutu Publicznego Gimnazjum w Szczycie

UCHWAŁA Nr XX/78/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Oporów.

UCHWAŁA Nr XX/77/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia i realizacji Projektu p.n. „ Budowa Zintegrowanego System u e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego )".

UCHWAŁA Nr XX/76/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/64/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie budzetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XIX/ 75/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XVII / 64 /2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie budzetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA NR XIX/ 74/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII 765 / 2008 Rady Gminy Oporów z dnia 9 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Ochrony
Środowiska S.A. w Łodzi na zdania inwestycyjne realizowane w 2008 roku, zmienionej uchwały Nr XVIII 768 / 2008 Rady Gminy Oporów z dnia 18 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XIX/73/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia29 kwietnia 2008r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów w zakresie realizacji budzetu gminy za 2007 rok

UCHWAŁA NR XVIII/72/2008RADY GMINY OPORÓW
z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do połączenia Szkoty Podstawowej w Oporowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Oporowie i Publicznego Gimnazjum w Oporowie w Zespół Szkół w Oporowie oraz połączenia Szkoty Podstawowej w Szczycie wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Szczycie i Publicznego Gimnazjum w Szczycie w Zespół Szkół w Szczycie oraz przyjęcia projektów uchwał w
sprawie utworzenia Zespołu Szkot w Oporowie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Szczycie

UCHWAŁA NR XVIII/71/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Oporów

UCHWAŁA NR XVIII/70/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Szczycie

UCHWAŁA Nr XVIII/ 69/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr XVIII/68/2008Rady Gminy Oporów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/65/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Łodzi na zdania inwestycyjne realizowane w 2008r.

UCHWAŁA Nr XVIII /67/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/64/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVII/66/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej oplaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartosci nieruchomosci w wyniku jej podziału

UCHWAŁA Nr XVII/65/2008 Rady Gminy Oporów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z linii kredytowej Banku Rozwoju Europy i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi S.A. na zadania inwestycyjne realizowane w 2008r

UCHWAŁA XVII/64/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2008

UCHWAŁA Nr XVI/63/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 29 lutego 2008r W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

UCHWAŁA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XVI/61/2008 RADY GMINY OPORÓW z dnia 29 lutego 2008 w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w OporowieOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 07.03.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 395