Nabór 2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OPORÓW

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Oporów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Oporów.

1. ZAKRES ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU:

Organizacja szkolenia i zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Oporów.

2. DOTACJA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego;

3) związanych z korzystaniem z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

4) organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów;

7) obsługi sędziowskiej i medycznej zawodów;

8) transportu, podróży zawodników i kadry trenerskiej na zawody;

9) obsługi administracyjnej i księgowej związanej z realizacją zadania, przy czym może być ono pokryte z dotacji nie większej niż 10% dotacji

Z dotacji mogą być finansowane wydatki o łącznej wysokości nie przekraczającej 95% całkowitych kosztów zadania. Nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub osoby z nim związane:

3) zobowiązań podmiotu dotowanego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykup papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) wynagrodzeń zawodników;

5) koszty poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:

1) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające wnioski;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) znaczenie zgłoszonego projektu do realizacji celu publicznego;

5) dostępność realizacji zadania dla mieszkańców Gminy Oporów;

6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji;

7) wysokość wkładu własnego w planowanym zadaniu.

4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

1) od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku

5. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:

Wysokość środków w budżecie Gminy Oporów przeznaczonych na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1) wnioski o przyznanie dotacji składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów w terminie do  18 lutego 2022 roku, w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem Klubu Sportowego, z napisem „ Wniosek na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oporów” na wniosku, załączonym do ogłoszenia.

2) wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 01.02.2022, 11:40
Dokument oglądany razy: 3 186
Podpisał: Sylwia Wójcik
Dokument z dnia: 01.02.2022