RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2020

 

Uchwała Nr XVII/87/20 30 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XVII/86/20 30 czerwca 2020 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/73/20 Rady Gminy Oporów z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2020-2024.
Uchwała Nr XVII/85/20 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr XV/66/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała Nr XVII/84/20 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020 – 2023.
Uchwała Nr XVII/83/20 30 czerwca 2020 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XVII/82/20 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2019 rok.
Uchwała Nr XVII/81/20 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Uchwała Nr XVII/80/20 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
Uchwała Nr XVII/79/20 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania
Uchwała Nr XVI/78/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr II/6/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Oporów.
Uchwała Nr XVI/77/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr II/5/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oporów, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr XVI/76/20 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Uchwała Nr XVI/75/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Oporów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała Nr XVI/74/20 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2020 roku”.
Uchwała Nr XVI/73/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2020-2024.
Uchwała Nr XVI/72/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/71/20 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oporów
Uchwała XV/70/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały XVII/80/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Oporów
Uchwała XV/69/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2020 rok.
Uchwała XV/68/20 z dnia 26.02.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Oporów.
Uchwała XV/67/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Uchwała XV/66/20 z dnia 26.02.2020r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała XV/65/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała XV/64/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie uchwalenia określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 27.07.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 28.02.2020
Dokument oglądany razy: 310