RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.12.2016 08:32, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: wyniki przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Pobórz

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

WÓJT GMINY OPORÓW
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Pobórz

Nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oporów. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów, uchwalonym przez Radę Gminy Oporów Nr XXII/89/2012 z dnia 10.10.2012 r. - dz. nr 178 i 180 położona w obrębie geodezyjnym Pobórz to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość oznaczona nr działki:

  •  nr 178 o pow. 0,20 ha, położona w obrębie geodezyjnym Pobórz, KW LD1K/00027770/5, cena wywoławcza 11.900,00 zł, wadium 1.200,00 zł.
  •  nr 180 o pow. 0,20 ha, położona w obrębie geodezyjnym Pobórz, KW LD1K/0002777/5, cena wywoławcza 11.900,00 zł, wadium 1.200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, Oporów nr 25.
Cena wylicytowanych działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Bank Wspólna Praca O/Oporów 85 9021 1021 0200 5890 2002 0007 w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium ulega przepadkowi, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.
5. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Oporów, pok. nr 6 tel. (24) 383-15-52.
Wójt Gminy Oporów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów, Oporów 25 oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.oporow.pl).

Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.12.2016 08:32
Dokument oglądany razy: 670
Nie podlega Ustawie