RSS
A A A K
SmodBIP

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Oporów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

WÓJT GMINY OPORÓW
OGŁASZA


przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Oporów


Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 181/1 o pow. 2,17 ha, położonej w miejscowości Oporów, na okres do 3 lat.


Nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oporów. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy w Oporowie Nr XXII/89/2012 z dnia 10.10.2012 r. dla dz. nr 181/1 o pow. 2,17 ha – teren zabudowy mieszkaniowej.


- działka nr 181/1 o pow. 2,17 ha, położona w obrębie geodezyjnym Oporów, KW LD1K/000228119/1 , wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 572,00 zł, wadium wniesione w pieniądzu w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt zł),


- cena osiągnięta w przetargu stanowi wysokość czynszu dzierżawnego.


Przetarg odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, Oporów nr 25.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Bank Wspólna Praca o/Oporów 85 9021 1021 0200 5890 2002 0007 w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
3. Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
4. Wadium ulega przepadkowi w przypadku niepodpisania umowy w wyznaczonym terminie.
Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Oporów, pok. nr 6 tel. (24) 383-15-52, a szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin przetargu”, który jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.oporow.pl. Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oporów, Oporów 25 oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.oporow.pl). Wójt Gminy Oporów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Oporów w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 26.11.2018 10:15
Dokument oglądany razy: 240
Nie podlega Ustawie